Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN WEBSHOP

De webshop “www.thesignshop.be” is eigendom van ThePrintingFactory bv

 1. Identificatie 

ThePrintingFactory BV, hierna ‘ThePrintingFactory’ genoemd
Boomsesteenweg 506 - 2610 Antwerpen (België)
BTW BE 0821.530.216
Tel: +32 38305091
info@ThePrintingFactory.be
www.ThePrintingFactory.be

 1. Toepasselijkheid

Behoudens andersluidend schriftelijk beding, is elk aanbod en elke overeenkomst beheerst door deze algemene voorwaarden, die er integraal deel van uitmaken en die van rechtswege voorrang hebben op de voorwaarden van de klant. Iedere afwijking van deze algemene voorwaarden kan slechts aan ons worden tegengeworpen, indien wij daar voorafgaand, uitdrukkelijk en schriftelijk onze instemming mee hebben betuigd. ThePrintingFactory is enkel actief op het grondgebied van België en Nederland. Een bestelling kan enkel worden aanvaard indien het leveringsadres in België of Nederland gelegen is. 

 1. Definities

“klant”: elke btw-plichtige natuurlijke persoon of rechtspersoon die een bestelling plaatst via de website van ThePrintingFactory en die handelt voor doeleinden binnen zijn handels-, bedrijfsambachts- of beroepsactiviteit;
“vreemde oorzaak”: oorlog, staking of lockout, politieke of sociale of economische onrusten, uitzonderlijke schaarste van grondstoffen of koopwaar, weersomstandigheden, brand, natuur- en of andere rampen.

 1. Overeenkomst

Prijzen, brochures, catalogi of voorstellen zijn vrijblijvend en zonder verbintenis van ThePrintingFactory. Een overeenkomst komt slechts tot stand na orderbevestiging van ThePrintingFactory. Alle overeenkomsten worden geacht tot stand te zijn gekomen op de maatschappelijke zetel van ThePrintingFactory.

 1. Prijzen

De prijzen van de goederen die via de website worden besteld, zijn steeds exclusief BTW en exclusief verzendkosten. Alle aanbiedingen gelden zolang zij op de website van ThePrintingFactory zijn opgenomen. De aangeduide prijzen kunnen steeds wijzigingen. Indien een bestelling wordt geplaatst, geldt voor deze bestelling de prijs die van toepassing was op het ogenblik van de bestelling. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

 1. Eigendom

De goederen blijven te allen tijde eigendom van ThePrintingFactory tot gehele betaling van de factuur. Ondanks dit eigendomsvoorbehoud, gaat het risico wegens verlies of beschadiging over op de klant vanaf de inbezitname van de goederen.

 1. Klachten en aansprakelijkheid van ThePrintingFactory

Voorzover de aanvaarding van de levering niet uitdrukkelijk zou zijn geschied, moeten de klachten betreffende de conformiteit van de geleverde goederen op straffe van verval aangetekend en gemotiveerd gebeuren binnen zeven werkdagen na levering en in elk geval vóór ingebruikname van de goederen. In elk geval is de aansprakelijkheid van ThePrintingFactory beperkt tot de vervanging van niet-conforme goederen.

 1. Levering 

De aangeduide leveringstermijnen zijn indicatief. Een wijziging in de bestelling op vraag van de klant verlengt de leveringstermijn van rechtswege met een termijn die voor ThePrintingFactory noodzakelijk is om aan deze wijziging te voldoen. Alle goederen worden geleverd op het door de klant opgegeven adres.
Weigert de klant ten laatste op de leveringsdatum het goed in ontvangst te nemen of maakt de klant de levering door ThePrintingFactory onmogelijk, dan is ThePrintingFactory na een aangetekende ingebrekestelling gerechtigd om de overeenkomst zonder rechterlijke machtiging te schorsen of te ontbinden, behoudens in geval van overmacht. In dat geval is ThePrintingFactory gerechtigd op een schadevergoeding die forfaitair wordt vastgelegd op 25% van de prijs, excl. BTW, onverminderd het recht van ThePrintingFactory om de meerdere schade te bewijzen.
Wordt de leveringstermijn met meer dan drie maanden overschreden, dan is de klant na een aangetekende ingebrekestelling gerechtigd om de overeenkomst zonder rechterlijke machtiging te ontbinden. Deze bepaling is niet van toepassing wanneer ThePrintingFactory de leveringstermijn niet kan nalezen wegens een “vreemde oorzaak”. In dat geval verbindt ThePrintingFactory zich er wel toe om de klant in kennis te stellen van de “vreemde oorzaak”.

 1. Overmacht

In geval van “vreemde oorzaak”, zelfs wanneer zij niet tot blijvende en/of volstrekte onmogelijkheid van uitvoering leidt, is ThePrintingFactory van rechtswege gemachtigd haar verbintenissen op te schorten of eenzijdig te annuleren, na de klant daarvan te hebben verwittigd. In dat geval kan ThePrintingFactory niet tot enige schadevergoeding gehouden zijn.

 1. Betaling

De klant betaalt online.
De klant heeft de mogelijkheid om de goederen te betalen per overschrijving of contant op de maatschappelijke zetel, zonder korting. ThePrintingFactory behoudt zich het recht voor om betalingsdetails te valideren en om de levering van de goederen op te schorten tot na ontvangst van de volledige betaling. Facturen worden per e-mail aan de klant gezonden.
De facturen die niet betaald zijn op de vervaldatum, zullen van rechtswege en zonder ingebrekestelling worden verhoogd met een rentevoet van 1% per maand. Bij niet betaling op de vervaldag wordt elk verschuldigd bedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling ten titel van conventioneel schadebeding verhoogd met 12%, met een minimum van € 125,00.

In geval van niet-tijdige betaling van de facturen op de vervaldag heeft ThePrintingFactory het recht de overeenkomst te verbreken, na een vruchteloos gebleven ingebrekestelling.

 1. Persoonlijke gegevens

De klant stemt er uitdrukkelijk mee in dat persoonlijke gegevens die noodzakelijk zijn voor het sluiten van de overeenkomst door ThePrintingFactory worden verzameld en verwerkt. Deze persoonlijke gegevens van de klant zullen uitsluitend door ThePrintingFactory worden aangewend voor de uitvoering van de overeenkomst en zullen door ThePrintingFactory gedurende drie jaren vanaf de ontvangst ervan worden bewaard.
De klant verklaart zich door aanvaarding van deze algemene voorwaarden akkoord dat ThePrintingFactory de persoonlijke gegevens van de klant ook kan aanwenden voor marketing doeleinden. De klant beschikt evenwel over het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens voor marketing doeleinden. De klant kan zich hiervoor richten tot ThePrintingFactory.
De klant beschikt eveneens over het kosteloze recht op toegang en op verbetering van de persoonsgegevens die op hem betrekking hebben. De klant zal hiervoor zijn identiteit bewijzen en zich richten tot ThePrintingFactory.

 1. Cookies

De klant erkent geïnformeerd te zijn dat een ‘cookie’ op zijn computer wordt toegevoegd, deze laat toe relatieve informatie toe te voegen nodig voor het navigeren op de website van ThePrintingFactory. 
De klant kan de installatie van cookies weigeren door de standaardinstellingen van zijn computer daartoe aan te passen.

 1. Intellectuele eigendom

Alle elementen van de website van ThePrintingFactory zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten en zijn de exclusieve eigendom van ThePrintingFactory.

 1. Diverse bepalingen 

Indien mocht blijken dat één of meerdere bedingen geheel of gedeeltelijk niet tegenover de klant kunnen ingeroepen worden, blijven de overige bepalingen van de overeenkomst onverminderd bestaan.
In geval van gerechtelijke betwisting zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen bevoegd. Het Belgische recht is van toepassing.